تازه های سنگ ها و کانی ها  شرکت زمین توانا تجهیز

16,000,000 ريال
1 Review(s)
INDIA APOPHYLITE وزن: 1370gr
4,800,000 ريال
1 Review(s)
INDIA APOPHYLITE وزن: 325gr
3,200,000 ريال
1 Review(s)
ایران- مرکزی EPIDOTE وزن:

19,000,000 ريال
1 Review(s)
برزیل GREEN QUARTZ وزن:
10,500,000 ريال
1 Review(s)
برزیل ROCK CRYSTAL وزن:
7,700,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن:

CAL-920
کالای جدید
5,500,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن:
CAL-1305
کالای جدید
7,800,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن:
CAL-2020
کالای جدید
12,000,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن: 2020gr

CAL-1240
کالای جدید
7,500,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن:
CAL-605
کالای جدید
4,200,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن:
CAL-220
کالای جدید
3,300,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن:

CAL-455
کالای جدید
4,500,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن: 455gr
4,500,000 ريال
1 Review(s)
ایران - کرمان CALCITE وزن: 755لق
CA-QU-380
کالای جدید
13,500,000 ريال
1 Review(s)
برزیل CALCITE&QUARTZ وزن: 380gr

12,000,000 ريال
1 Review(s)
برزیل FLUORITE وزن:
FLU-1180
کالای جدید
9,500,000 ريال
1 Review(s)
برزیل FLUORITE وزن: 1180gr
FLU-1020
کالای جدید
18,500,000 ريال
1 Review(s)
برزیل FLURITE وزن: 1020gr

van-4170
کالای جدید
8,340,000 ريال
1 Review(s)
مراکش-Morroco VANADENITE وزن: 41.7 gr
van-2760
کالای جدید
5,520,000 ريال
1 Review(s)
مراکش-Morroco VANADENITE وزن: 27.6 gr
van-3460
کالای جدید
6,920,000 ريال
1 Review(s)
مراکش-Morroco VANADENITE وزن: 34.60 gr

van-3710
کالای جدید
7,480,000 ريال
1 Review(s)
مراکش-Morroco VANADENITE وزن: 37.1 gr
00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 96 gr
00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 58.82 gr

00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 49.33 gr
00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 48.57 gr
00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 295 gr

00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 239.30 gr
00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 16.05 gr
00 ريال
1 Review(s)
Iran Wulfenite وزن: 134.27