پارالکس بار

پارالکس بار

SEC-50210

برای ST4

WILD سوئیس

جدید

  • پارالکس  بار دستگاه استریوسکوپ ویلد سوئیس
  • برای انجام کارهای فتوگرامتری
  • جهت اندازه گیری ارتفاع از روی عکس هوایی
  • پارالکس بسیار کم کار و دقیق میباشد