منبع نور میکروسکوپ

منبع نور میکروسکوپ

100620

فلوئورسانس زتوفان

ریچارد اطریش

جدید


منبع نور میکروسکوپ فلوئورسانس مدل زتوفان بدون ترانس و لامپ
کم کارکرددر حد نو