میکروسکوپ پلاریزان

 میکروسکوپ پلاریزان

SEC-50257

تک چشمی

شوروی سابق

جدید

 • میکروسکوپ پلاریزان تک چشمی تک  ابژکتیو
 • ابژکتیوهای 3.5/8/9/40/60برابر
 • چشمی های 15/ 8برابر
 • اکولار 5 برابر با تار رتیکول مدرج
 • تیغه لام فلزی با تقسیم بندب 01/0 میلیمتر
 • تیغه های کمکی 3 عدد
 • دارای فیلتر رنگی
 • 3 عدد عدسی کندانسور
 • آجار سنتراسیون ابژکتیو
 • دارای ترانس برق
 • قیمت : تماس با شرکت


   
 این کالا غیر آکبند میباشد!