میکروسکوپ پلاریزان

کالای جدید میکروسکوپ پلاریزان

SEC-50286

XP-201

ساخت چین

جدید

میکروسکوپ پلاریزان برای مطالعات ارتوسکوپیک و کنوسکوپیک
-یک سیستم نوری (نور عبوری )

این دستگاه فروخته شده و موجود نمی باشد