مجموعه عکس های هوایی به همراه نقشه توپوگرافی

 مجموعه عکس های هوایی به همراه نقشه توپوگرافی

18061

رنگی آموزشی

استرالیا

جدید

  • مجموعه عکس های هوایی به همراه نقشه توپوگرافی رنگی آموزشی
  •  مناسب برای آموزش فوتو ژئولوژی و فوتو گرامتری
  • شامل 20 جفت عکس هوایی به همراه توپو گرافی مربوطه