شناسایی کانیها تحت اثر اشعه ماورای بنفش

 شناسایی کانیها تحت اثر اشعه ماورای بنفش

30101PAC

بسته آموزشی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • بسته آموزشی شناسایی کانیها تحت اثر اشعه ماورای بنفش
  • در طول موج کوتاه و بلند
    شامل
    •  دستگاه پرتابل UV با طول موج کوتاه و بلند،
    •  کتاب شناسایی کانیهای دارای خواص فلورسانس،
    • 13 عدد کانی با خاصیت فلورسانس

اتمام موجودی