مدلهای رده های تقارنی بلورشناسی

 مدلهای رده های تقارنی بلورشناسی

CR-M25

پلیمری

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

مجموعه 25 عددی مدلهای رده های تقارنی بلورشناسی
کلاس A (پلیمری)
به همراه cdو بروشور راهنما