مدلهای بلورشناسی

مدلهای بلورشناسی

CR-M30

پلیمری

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 30 عددی مدلهای رده های تقارنی بلورشناسی
  •  کلاس A (پلیمری)
  • به همراه cdو بروشور راهنما