کیت رشد بلور

 کیت رشد بلور

wi-cr

چین

جدید

  •   کیت رشد بلور مناسب فعالیت های آموزشی  برای گروهای سنی از دبستان تا آموزش متوسطه
  •  شامل
  • محفظه شیشه ای
  • هسنه مرکزی
  • اشل نشانه
  • دستور العمل