بلوکهای تکتونیکی

 بلوکهای تکتونیکی

BT5

چوبی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید


  •     مجموعه 5 عددی بلوکهای تکتونیکی
  •      شامل:
  •          انواع چین نرمال
  •         خوابیده گسل عادی
  •          معکوس و مرکب