بلوکهای تکتونیکی

کالای ویژه بلوکهای تکتونیکی

BT7

چوبی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 7 عددی بلوکهای تکتونیکی
  • شامل:
  •     انواع چین
  •     چین نرمال
  •      خوابیده
  •     رورانده
  •      گسل عادی ، معکوس مرکب و امتداد لغز