مجموعه سنگهای رسوبی

مجموعه سنگهای رسوبی

SR-25

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 25 عددی سنگهای رسوبی
  • ابعاد متوسط 7X5CM
  • متشکل از نمونه ای تخریبی از قبیل ماسه سنگها و کنگلومراها با سیمان های مختلف
  • و نمونه های شیمیایی از قبیل سنگهای کربناته