مجموعه اختصاصی سنگ رسوبی

 مجموعه اختصاصی سنگ رسوبی

SR-30

CLASS A

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 30 عددی سنگهای رسوبی
  • ابعاد متوسط
  • شامل سنگهای تخریبی مثل ماسه سنگها و سنگهای تبخیری مثل سنگ گچ و غیره
  • زمین توانا تجهیز تنها دارنده پروانه تحقیق و پژوهش وتنها دارنده مجوز تولید مجموعه های زمین شناسی در ایران از وزارت صنایع و معادن