مجموعه سنگ شناسی آذرین

مجموعه سنگ شناسی آذرین

IR-25M

نمونه دستی

زمین توانا

جدید


  •     تعداد نمونه 25 عدد
  •     نمونه ها در ابعاد متوسط حدود 5تا7 سانتیمتر
  •     از سنگ های آذرین درونی/بیرونی و آذرآواری