مجموعه سنگ شناسی آذرین

 مجموعه سنگ شناسی آذرین

IR-30S

زمین توانا

جدید


  •     تعداد نمونه 30 عدد
  •     نمونه ها در ابعاد کوچک حدود3X4 سانتیمتر
  •     از سنگ های آذرین درونی/بیرونی و آذرآواری