مجموعه اختصاصی سنگهای دگرگونی

مجموعه اختصاصی سنگهای دگرگونی

MR-25

CLASS A

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 25 عددی سنگهای دگرگونی دارای شیستوزیته و درجات دگرگونی مختلف
  • 7X5  ابعاد نمونه سانتیمتر
  • زمین توانا تجهیز تنها دارنده پروانه تحقیق و پژوهش وتنها دارنده مجوز تولید مجموعه های زمین شناسی در ایران از وزارت صنایع و معادن