مجموعه اختصاصی سنگهای دگرگونی

 مجموعه اختصاصی سنگهای دگرگونی

MRS-15

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 15 عددی سنگهای دگرگونی دارای شیستوزیته