مجموعه عمومی سنگ شناسی

مجموعه عمومی سنگ شناسی

R-25M

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 25 عددی سنگ شناسی
  • مجموعه ای از سنگهای آذرین /دگرگونی/ رسوبی
  • 5x7Cmابعاد متوسط
  • آماده سازی سنگ های مجموعه بر اساس سر فصل آموزشی میباشد