مجموعه سنگ شاسی دبیرستانی

کالای جدید مجموعه سنگ شاسی دبیرستانی

RH-25M

ابعاد متوسط

زمین توانا تجهیز

جدید

مجموعه 25 عددی سنگ شناسی براساس سرفصل های آموزشی دوره متوسطه شامل 10 نمونه از سنگهای آذرین درونی /بیرونی/آذرآواری 7نمونه از سنگهای دگرگونی 8 نمونه از سنگهای رسوبی تخریبی /شیمیایی