مجموعه اختصاصی بازوپایان

 مجموعه اختصاصی بازوپایان

BFA-80

80 عددی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 80 عددی بازوپایان
  • ابعاد کوچک و متوسط - رده کلاس A آموزشی
  • شامل بازوپایان از کامبرین زیرین مربوط به شرق ایران تا پرمو تریاس شمال غرب ایران
  • آکثر نمونه ها در حد جنس و تا حدودی گونه نامگذاری شده اند
  •   نمونه ها بر اساس سر فصل آموزشی سعی شده انتخاب شوند.