مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

GFA-25MA

دوران دوم ایران

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 25 عددی فسیل شناسی بی مهرگان
  • ابعاد نمونه ها متوسط
  • دوران دوم ایران
  • کلاس A