مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

GFA-25PA

دوران اول ایران

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 25 عددی فسیل شناسی بی مهرگان
  • ابعاد نمونه کوچک و متوسط
  • دوران اول ایران
  • کلاس A,B