مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

GFA-40CA

دوران سوم ایران

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 40 عددی فسیل شناسی بی مهرگان
  • دوران سوم ایران
  • ابعاد نمونه کوچک و متوسط
  • کلاس A,B