مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

GFA-60MA

دوران دوم ایران

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 60 عددی فسیل شناسی بی مهرگان
  • ابعاد نمونه کوچک و متوسط
  • دوران دوم ایران
  • کلاس A,B