مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

کالای ویژه مجموعه فسیل شناسی بی مهرگان

GFA-60PA

دوران اول ایران

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 60 عددی فسیل شناسی بی مهرگان
  •  درابعاد کوچک و متوسط
  • دوران اول ایران
  • کلاس A,B