مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

GFA-26

ابعاد متوسط کلاسA

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 26 عددی فسیل شناسی بی مهره گان
  • ابعاد متوسط و کوچک
  • از سازندها و مناطق مختلف ایران