مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

GFA-50B

ابعاد کوچک کلاسB

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 50 عددی فسیل شناسی بی مهره گان
  • ابعاد کوچک
  •  از سازندها و مناطق مختلف ایران