مجموعه عمومی فسیل شناسی بی مهره گان

 مجموعه عمومی فسیل شناسی بی مهره گان

GFB-30

ابعاد کوچک کلاسB

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 30 عددی فسیل شناسی بی مهره گان
  • ابعاد کوچک
  • از سازندها و مناطق مختلف ایران