مجموعه عمومی فسیل شناسی بی مهره گان

 مجموعه عمومی فسیل شناسی بی مهره گان

GFB-45B

ابعاد کوچک کلاسB

زمین توانا تجهیز

جدید

مجموعه عمومی 45 عددی فسیل شناسی بی مهره گان
ابعاد کوچک
از سازندها و مناطق مختلف ایران