مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

GFB-50A

ابعاد کوچک کلاسA

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 50 عددی فسیل شناسی بی مهره گان
  • ابعاد کوچک
  •  از سازند ها و نقاط مختلف ایران