مجموعه اختصاصی دو کفه ای ها

 مجموعه اختصاصی دو کفه ای ها

PFB-25B

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 25 عددی دو کفه ای ها
  • ابعاد متوسط
  •  کلاس B