مجموعه اختصاصی دو کفه ای ها

مجموعه اختصاصی دو کفه ای ها

PFB-29

ابعاد کوچک

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 29 عددی دو کفه ای ها
  • ابعاد کوچک
  •  کلاس B