مجموعه اختصاصی دانبندی دو کفه ای ها

مجموعه اختصاصی دانبندی دو کفه ای ها

PFDA-15

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 15 عددی دانبندی دو کفه ای ها
  • ابعاد متوسط
  •  کلاسA