مجموعه اختصاصی دو کفه ای ها خانواده پکتن

 مجموعه اختصاصی دو کفه ای ها خانواده پکتن

PFR-20

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 20 عددی دو کفه ای ها خانواده پکتن
  • ابعاد متوسط
  •  کلاسA