مجموعه اختصاصی فسیل شناسی گیاهی گروه بازدانگان

 مجموعه اختصاصی فسیل شناسی گیاهی گروه بازدانگان

PLMG-12

شاخه مخروطیان و ژینگوفیتها

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 12 عددی فسیل شناسی گیاهی گروه بازدانگان 
  • شاخه مخروطیان و ژینگوفیتها
  •  کلاسA