مجموعه اختصاصی مقاطع صیقلی

 مجموعه اختصاصی مقاطع صیقلی

OREM-24

کانی شناسی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 24 عددی مقاطع صیقلی کانی شناسی
  • دارای دفترچه راهنمای شناسایی 45 کانی