مجموعه اختصاصی مقاطع صیقلی

کالای ویژه مجموعه اختصاصی مقاطع صیقلی

OREM-32

کانی شناسی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 32عددی مقاطع صیقلی کانی شناسی
  • قطر نمونه ها 30 میلیمتر میباشد
  • دارای جعبه چوبی  با محل مخصوص قرار دادن نمونه ها
  • شامل مقاطع صیقلی از کانه هایی نظیر طلا،  کوپریت، کوولیت، مارکاسیت،  کاسیتریت، سینابر، روتیل، نیکلین،  بکسبئیت و پیروتیت و ...