مقطع اور میکروسکوپی

 مقطع اور میکروسکوپی

ORM

اموزشی

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • کانه جهت آموزش اورمیکروسکوپی برای آزمایشگاههای زمین شناسی اقتصادی و مینرالوژی
  • بیشتر مقاطع مونومینرال بوده و تعداد کمی از مقاطع پلی مینرال میباشند
  • قطر مقاطع 30میلیمتر و ارتفاع بیشتر انها حدود 10میلیمتر میباشد
  • چنانچه مایل به خرید هریک از نمونه های مقاطع آموزشی   زمین
     توانا میباشید جهت اطلاع از نام کانه ها به فایل ضمیمه مراجعه فرمائید