مجموعه اختصاصی مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی

 مجموعه اختصاصی مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی

TIMR-26

26 عددی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 26 عددی مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی
  • شامل سنگهای با حرارت و فشار پایین / متوسط و بالا
  • از قبیل اسلیت/ انواع شیست ها/ آمفیبولیت - هورنفلس و  گنیس ها
  • دارای بالاترین استاندارد آموزشی به لحاظ ساخت و تهیه مقاطع
  • نحوه قیمت گذاری فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با  تخفیف  ویژه آموزشی