مجموعه اختصاصی مقاطع نازک سنگ شناسی آذرین

مجموعه اختصاصی مقاطع نازک سنگ شناسی آذرین

TIIR-26

26 عددی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 26 عددی مقاطع نازک سنگ شناسی آذرین
  • شامل سنگهای آذرین درونی / بیرونی و آذر آواری
  • نام گذاری بر اساس جداول اشترک آیزن درونی و بیرونی سیستم های اولترامافیک و سیستم گابرویی میباشد
  • دارای بالاترین استاندارد آموزشی به لحاظ ساخت و تهیه مقاطع
  • نحوه قیمت گذاری فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با  تخفیف  ویژه آموزشی
  •