مجموعه اختصاصی مقاطع نازک عمومی سنگ شناسی

مجموعه اختصاصی مقاطع نازک عمومی  سنگ شناسی

TIR-100

100 عددی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 100 عددی مقاطع نازک عمومی سنگ شناسی
  • شامل سنگهای آذرین / دگرگونی و رسوبی میباشد
  • دارای بالاترین استاندارد آموزشی به لحاظ ساخت و تهیه مقاطع
  • نحوه قیمت گذاری فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با  تخفیف  ویژه آموزشی
  •