مجموعه اختصاصی مقاطع نازک سنگ شناسی رسوبی

مجموعه اختصاصی مقاطع نازک  سنگ شناسی رسوبی

TISR-26

26 عددی

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 26 عددی مقاطع نازک سنگ شناسی رسوبی
  •  شامل مقاطع سنگهای رسوبی تخریبی /شیمیایی بوده و نام گذاری بیشتر براساس  جداول فولک و دانهایم میباشد.
  • دارای بالاترین استاندارد آموزشی به لحاظ ساخت و تهیه مقاطع
  • نحوه قیمت گذاری فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با  تخفیف  ویژه آموزشی