مجموعه اختصاصی مقاطع نازک میکرو فاسیس

 مجموعه اختصاصی مقاطع نازک میکرو فاسیس

TIMFF-50

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 50 عددی مقاطع نازک میکروفسیل
  • توضیحات شامل:
  •     نام ماکروسکپی سنگ
  •      شناسایی میکروفسیل ها
  •     آلوکم - سیمان - محیط رسوبی و ...