مقطع نازک کانی

مقطع نازک کانی

M-TIN

تولید زمین توانا تجهیز - ایران

جدید


  • کد100 M- مقطع کوارتز  
  •  کد101 M-مقطع میکروکلین
  •  کد102-Mمقطع ارتوکلاز
  • برای آگاهی از قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمائید