مجموعه مقاطع کانی شناسی نوری

کالای ویژه مجموعه مقاطع کانی شناسی نوری

TIC-11

کانیهای یک محوره و دو محوره

ایران -زمین توانا تجهیز

جدید

 • مجموعه 11 عددی از کانیهای یک محوره و دومحوره مثبت و منفی جهت مطالعه در نور متقارب
 • مقاطع بسیار تیپیک مخصوص آموزش
 • شامل:
 • مسکویت
 • بیوتیت
 • فلوگوپیت
 • ورمیکولیت
 • کوارتز
 • تورمالین
 • آپاتیت
 • کلسیت
 • بریل
 • فلدسپارآلبیت
 • آندالوزیت