مجموعه اختصاصی مقاطع نازک

مجموعه اختصاصی مقاطع نازک

TIC-26

کانی شناسی نوری

زمین توانا تجهیز - ایران

جدید

  • مجموعه اختصاصی 26 عددی مقاطع نازک کانی شناسی نوری
  •   جهت آموزش و مطالعات اولیه و پایه ای کانی شناسی