مجموعه اختصاصی مقاطع نازک کانی شناسی

مجموعه اختصاصی مقاطع نازک کانی شناسی

TIM-50

50 عددی آموزشی

زمین توانا تجهیز-ایران

جدید

  • مجموعه اختصاصی 50 عددی مقاطع نازک کانی شناسی مقاطع تیپ آموزشی 
  • در بعضی مقاطع کانی های مورد نظر با علامت مشخص شده اند
  • دراکثر مقاطع از تک کانی استفاده شده است
  • مقاطع دارای ضخامت استاندارد بوده ورنگ کانی ها بر اساس جدول میشل لوی قابل شناسایی میباشند