مجموعه مقاطع کانی شناسی توصیفی

کالای جدید مجموعه مقاطع کانی شناسی توصیفی

TIM-85

85 عددی

زمین تواناتجهیز - ایران

جدید

مجموعه مقاطع برای آموزش درس کانی شناسی
این مجموعه متشکل  85 مقطع ازکانی های سیلیاته و غیر سیلیکاته میباشد که شامل :
-12مقطع از نزوسیلیکاتها
-5  مقطع از سروسیلیکاتها
-7  مقطع از اینوسیلیکاتهای تک زنجیره ای
- 8 مقطع از اینوسیلیکاتهای دو زنجیره ای
-3  مقطع از شبهه پیروکسنها
-6  مقطع از سیلیکاتهای حلقوی
-13 مقطع از سیلیکاتهای صفحه ای
-17 مقطع از تکتوسیلیکاتها
-14 مقطع از غیر سیلیکاتها با بنیانهای اکسیدی/سولفتها/کربناتها/فسفاتها
برای تهیه اصل نمونه ها از داخل و خارج از کشور ( آلمان / افغانستان / آمریکا / برزیل ) همچنین تهیه مقاطع استاندارد و نیز مطالعه و دترمینه کردن کانیها نزدیک به 4 ماه صرف وقت شده است
با در اختیار داشتن این مجموعه ارزشمند اساتید محترم میتوانند اصول و مبانی کانی شناسی و دروس مرتبط  را به راحتی آموزش دهند
زمین توانا تجهیز امید وار است با آماده کردن چنین مجموعه هایی سهمی هر چند کوچک در ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش کانی شناسی دانشجو یان برداشته باشد
این مجموعه در یک جعبه چوبی که از تولیدات زمین توانا میباشد عرضه میگردد
لازم بذکر است قیمت گذاری این مجموعه بر اساس فهرست بهای سازمان مدیدریت و برنامه ریزی  کشور در سال1395  صورت گرفته است که قیمت اصل نمونه ها نیز لحاظ شده است
شرکت زمین توانا تجهیز تنها دارنده مجوز تولید مجموعه های آموزشی زمین شناسی  از وزارت صنعت و معدن در ایران