مجموعه میکروفسیل

 مجموعه میکروفسیل

IFF-24

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 24 عددی نمونه های آزاد میکروفسیل
  •  برای مطالعه میکروسکوپی